Élj! Változtass! Szeress!

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a www.bosegklub.hu weblapon (Honlap) elérhető termékek megrendelésének, szolgáltatások igénybevételének az igénybevevőre (Felhasználó) vonatkozó feltételeit. A Felhasználó a Honlap használatával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi nyilatkozat-ot, amely a Szolgáltató adatvédelmi irányelveit és gyakorlatát tartalmazza.

1. Szolgáltató

Név: Czidor Mária Ildikó e.v.
Székhely: 1173 Budapest, Újlak utca 80.
Levelezési cím: 1173 Budapest, Újlak utca 80.
Képviselő neve: Czidor Mária Ildikó e.v.
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 50447408
Adószám: 67584998-1-42
Számlavezető pénzintézet: OTP bank
Számlaszám: 11717009-22476847
E-mail cím: bosegklub@gmail.com
Telefonszám: +36 20 387 43 92

2. A Honlapon folytatott tevékenység

2.1 Jelen Honlapon a Szolgáltató kereskedelmi tevékenységet folytat. Áraink bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák.

2.2 A jelenlegi számlázási szabályoknak megfelelően, szolgáltatásainkkal csak magánszemélyeket szolgálunk ki.

3. Felhasználási feltételek

3.1 Felelősség

3.1.1 A Felhasználó a Honlapot kizárólag saját felelősségére használhatja, és Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

3.1.2. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során a jogszabályok előírásai betartásra kerüljenek, harmadik személyek jogai sem közvetlenül, sem közvetetten ne sérüljenek.

3.1.3. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az on-line csoportfoglalkozásokról kép és hangfelvétel készülhet, mely felvételek a Szolgáltató gazdasági tevékenységét segítendő, reklám és oktatási célokra, megosztásra kerülhetnek.

3.1.4. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi azt a tényt, hogy az on-line csoportfoglalkozásokról készített kép és hangfelvételekrő való törlését, utólag nem kérheti, a Szolgáltató gazdasági és technikai, jogos érdekéből adódóan.

3.2 Szerzői jogok

3.2.1. A Honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb) szerzői jogvédelem alá esnek. A Szolgáltató hozzájárulása nélkül tilos a felhasználásuk.

3.2.2. Az on-line és személyes csoportfoglalkozások kép és hanganyagai a Szolgáltató tulajdonát képezik, teljes jogkörűen.

3.2.3. Az on-line és személyes csoportfoglalkozások kép és hanganyagait a Szolgáltató a gazdasági tevékenységét segítendő reklám és oktatási céllal, teljes jogkörűen felhasznállhatja és megoszthatja.

4. A Honlapon történő megrendelés

4.1. A Honlap a szolgáltatások, termékek bemutatási és online megrendelési lehetőségét biztosítja a Felhasználók számára. A Felhasználók a megrendelés folyamatában legalább név, cím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, választott szolgáltatás, termék megnevezése adatokat kötelesek megadni. A Szolgáltató a megadott adatokat az Adatvédelmi Szabályzat szerint kezeli. A Szolgáltató a Felhasználó részére e-mailben 2 munkanapon belül visszaigazolást küld. Amennyiben a Felhasználó a visszaigazoló e-mailt nem kapja meg, úgy mentesül ajánlati kötöttsége alól, és a megrendelt szolgáltatást nem köteles igénybe venni, illetve a megrendelt terméket nem köteles átvenni. Szolgáltató a szabadságok időtartama alatt nem áll a Felhasználók rendelkezésére. A Szolgáltató a szabadságok időtartamát a honlapon a szabadság megkezdése előtt legalább 1 héttel tájékoztatás céljából megjelenteti. Kérjük, hogy kövesség figyelemmel a honlap tartalmát!

4.2. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre a 2001. évi CVIII törvény, a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet, valamint az Európai Parlament és Tanács 2011/83/EU irányelv rendelkezései megfelelően irányadóak. A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A szerződés a visszaigazolással jön létre.

4.3. Fizetés a megadott bankszámlaszámra előre utalással, on-line bakkártyás fizetéssel vagy személyesen készpénzben történhet. A Szolgáltató a megrendelt termékről, szolgáltatásról papír alapú vagy elektronikus számlát állít ki, mely vagy a megrendelt termékkel együtt kerül kézbesítésre, vagy Szolgáltató a fizetéssel egyidejűleg személyesen adja át a Felhasználónak.

4.4. Szolgáltató – eltérő megállapodás hiányában – a megrendelt árut postai futárszolgálat útján a megrendelés visszaigazolását követően az esetleges nyomdai utómunkálatok függvényében haladéktalanul, de legkésőbb 45 napon belül küldi meg Felhasználó számára. A megrendelt szolgáltatás igénybevételére annak a Honlapon történt meghirdetésének, vagy a Szolgáltató és Felhasználó által előzetesen egyeztetett időpontjában van lehetőség.

4.5. A megrendelt termékkel kapcsolatban az átvételt követően keletkezett sérülésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5. Elállás

5.1. A Felhasználó a megrendelt terméktől annak átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a Szolgáltatónak címzett írásbeli nyilatkozattal. A megrendelt terméket ebben az esetben Felhasználó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül saját költségére sérülésmentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban minden esetben vissza kell küldje. A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően, amennyiben annak feltételei fennállnak, a termék árát megtéríti a Felhasználónak.

5.2. Már igénybe vett szolgáltatástól elállni, azt felmondani nem lehet. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Szolgáltató szolgáltatásának megkezdése esetén vélelmezni kell a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezését és azt a tényt, hogy a Felhasználó tudatában van annak, hogy a szolgáltatás megkezdésével elveszíti elállási, felmondási jogát.

5.3. A már előre egyeztetett időpontot konzultáció esetén 48 órán belül nem lehet lemondani, előtte igen. Ehhez mérten térítjük vissza az alkalom dját is. 

6. Felelősség

A jogszabályokban előírt esetek kivételével a Szolgáltató semmilyen körülmények esetén nem vállal felelősséget az átvett termék hibájából eredő károkért. Szolgáltató szolgáltatási tevékenysége körében a Felhasználó részére az elérhető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtja, nem felel azonban annak eredményességért.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszát írásban köteles bejelenteni, amelyre Szolgáltató 30 napon belül – elutasítás esetén indokolt – válasz ad.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

  • Panasztétel jegyzőnél
  • Panasztétel fogyasztóvédelmi hatóságnál
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
  • Bírósági per

 

8. Egyebek

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et, a Honlapon ismertetett termékek, szolgáltatások árát bármikor módosíthatja. A módosítás nem jelenthet visszamenőleges áremelést és a Honlapon történő közzétételt követő ügyletekre vonatkozik.

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja: 2016. szeptember 10.
Módosítva: 2022.09.01.